1. Jak prawidłowo zamontować ogrzewacze?

Ogrzewacz ma na wyposażeniu komplet stopek, które po zamontowaniu pozwalają wykorzystać go jako wolnostojący, oraz komplet zawieszek służących do mocowania grzejnika na ścianie. Montażu ogrzewacza na ścianie należy dokonać zgodnie z poniższymi rysunkami. Bardzo ważne jest, aby po zamontowaniu grzejnika na ścianie termostat znajdował się na dole i po prawej stronie patrząc od frontu – ( patrz rysunki poniżej ).

 

W komplecie również znajdują się śruby montażowe! 😉

2. Czy grzejnik posiada zabezpieczenia przed przegraniem?

Tak !!! Regulator temperatury ( termostat ) ma wbudowany specjalny czujnik (bezpieczeństwa), który ma za zadanie po przekroczeniu temperatury niebezpiecznej (czujnik mierzy temperaturę w odpowiednim miejscu grzejnika) odłączyć zasilanie elektryczne. Nie wolno zatem grzejnika niczym przykrywać, ani suszyć na nim ręczników, elementów garderoby itp., ponieważ może dojść do przegrzania elementu grzejnego, zaburzenia pracy czujnika i do pożaru !!!

3. W jaki sposób mogę włączyć dodatkową funkcję bezpieczeństwa typu Child/Safe (w sterowniku cyfrowym)?

Aby aktywować jedną z funkcji bezpieczeństwa należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać oba przyciski „WEEK/TURBO/OK” oraz „NIGHT/ESC” przez około 4 sekundy. Po aktywowaniu funkcji bezpieczeństwa pojawi nam się napis ‘SAFE’ sygnalizujący aktywną pracę funkcji bezpieczeństwa ograniczającą temperaturę na powierzchni grzejnika do 70˚C. Natomiast wykonując ponownie powyższą procedurę przełączymy funkcję bezpieczeństwa z obecnej (SAFE) na funkcję CHILD, która ograniczy temperaturę na powierzchni grzejnika do zaledwie 50˚C.

W celu dezaktywowania funkcji bezpieczeństwa należy wykonać po raz trzeci powyższą procedurę, w wyniku prawidłowo wykonanej procedury z wyświetlacza zniknie pojawiąjący się cyklicznie napis CHILD.

4. Jak prawidłowo dobrać rodzaj i ilość grzejników?

Proszę przejść do zakładki „Dobierz ogrzewacz”, w którym pomożemy dobrać idealny dla Ciebie i twoich potrzeb ogrzewacz.

5. W jakim celu niektóre modele grzejników posiadają tzw. konwektor?

Konwektor czyli pas blachy trapezowej przygrzany do grzejnika w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła z otoczeniem. Jego zadaniem jest wykorzystanie zjawiska konwekcji cieplnej !!! Dolna część konwektora powoduje zassanie chłodnego powietrza, które następnie zostaje ogrzane poprzez płyty radiatora i jako lżejsze jest wypromieniowane górną częścią konwektora. Taki układ zapewnia lepszą cyrkulację powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.

6. Czy grzejnik olejowy firmy ELPE może być użytkowany przez chorych na alergię?

Grzejnik jest cichy i bezwonny, wytwarza przyjemny mikroklimat, nie wysusza powietrza i nie spala kurzu, dlatego jest idealny do pomieszczeń dla dzieci oraz ludzi chorych i alergików.

7. Czy grzejnik podczas pracy generuję jakiś dźwięk?

Grzejniki produkowane przez firmę ELPE w większości przypadków nie generują dźwięku podczas pracy, jednakże w modelach większej mocy zdarzają się wyjątki, w których to podczas pierwszego uruchomienia (w momencie nagrzewania oleju mineralnego) wygrzewający olej będzie generował delikatny dźwięk przypominający „smażących się frytek”, który mija po krótkim czasie (w momencie osiągnięcia temperatury pracy).

8. Czy można suszyć pranie na powierzchni grzejnika?

Niestety jest to zabronione ze względów bezpieczeństwa. W przeciwnym przypadku czujniki temperatur będą otrzymywały mylne informacje co może doprowadzić do awarii sterownika, przegrzania radiatora lub zwarcia a w konsekwencji nawet zaprószenie ognia. Ogrzewacz ZAWSZE pracuję w pozycji pionowej bez możliwości kontaktu bezpośredniego z innymi przedmiotami.

9. Jaki jest czas rozgrzewania grzejnika elektrycznego?

Czas rozgrzewania grzejnika zależy w głównej mierze od mocy grzałki i od powierzchni oddawania ciepła. Moc grzałki jest dobierana do odpowiedniej wielkości powierzchni pomieszczenia, tak aby zapewnić odpowiednie parametry cieplne.

Czas rozgrzewania przykładowego grzejnika :

Typ: 1316.100 ( 1000W/230V).

Ogrzewacz ustawiono w pomieszczeniu o powierzchni 10m² i temperaturze pokojowej 20ºC.

Przed włączeniem ogrzewacz posiadał temperaturę początkową, mierzona w dowolnym miejscu na powierzchni równą 20ºC.

Ogrzewacz włączono ustawiając na pokrętle termostatu maksymalna temperaturę.

Ogrzewacz osiągnął maksymalną temperaturę 91˚C ( górny kolektor )

po okresie 15min., w tym czasie temperatura w pomieszczeniu podniosła się

o około 0,5ºC.

Następnie wyłączono ogrzewacz.

Od temperatury maksymalnej 91˚C do temperatury początkowej 20  ̊C ogrzewacz stygł 30min.

10. Jak mogę ustawić program tygodniowy w sterowniku cyfrowym?

1. Ustawianie dni tygodnia oraz zegara

Aby przejść do ustawień dni tygodni oraz zegara (według którego będzie pracować programator tygodniowy) równocześnie naciskamy i trzymamy wciśnięte przycisk „PLUS” oraz „WEEK/TURBO/OK” – przez czas 4 sekund.

Jeśli powyższa procedura zostanie prawidłowo wykonana na wyświetlaczu pojawi  się symbol „dt” symbolizujący dni tygodnia. Następnie przy pomocy przycisków „PLUS” oraz „MINUS” możemy wybrać dzień który obecnie mamy (1-poniedziałek, 2-wtorek, itd.)

Kolejno po zaakceptowaniu przechodzimy do ustawień godziny, co zostanie zasygnalizowane symbolem „hh”. Tak jak w poprzednim przypadku wybieramy aktualną godzinę przy pomocy przycisków „PLUS” i „MINUS”. Po zatwierdzeniu godziny automatycznie przechodzimy do wyboru aktualnej minuty na zegarze (co zostanie zasygnalizowane symbolem „nn”).

Jeśli przerwiemy proces w trakcie wprowadzania wartości godziny lub dni tygodnia (np. przy pomocy przycisku „NIGHT/ESC”) wychodząc z ustawień, wartości nie zostaną zapisane.

2. Ustawianie programatora tygodniowego

Aby przejść do ustawień programatora tygodniowego należy równocześnie nacisnąć przycisk „WEEK/TURBO/OK” oraz „MINUS” – przez czas 4 sekund.

W pierwszej kolejności wyświetlają nam zapytania dotyczące aktywności trybu tygodniowego oraz funkcji dodatkowych. Najpierw pojawi się napis ‘StAn’ oznaczający zachętę do aktywacji trybu tygodniowego (aktywacja „on” lub, dezaktywacja „off”, domyślenie ustawiony „off”).

Następnie, po aktywacji trybu tygodniowego pojawi się na ekranie napis ‘AdAP’ oznaczający zachętę do aktywacji trybu adaptacyjnego (wybór „on” / „off”). Kolejno pojawi się na ekranie napis ‘okno’ zachęcające nas do aktywowania trybu otwartego okna.

Po ustaleniu funkcji pracy automatycznie przechodzimy do ustawień parametrów trybu tygodniowego.

W pierwszym punkcie musimy ustalić z jaką histerezą będziemy ogrzewać nasze pomieszczenie (temperatura o jaką zostanie obniżona dla trybu ekonomicznego). Po zaakceptowaniu ustawień funkcji otwartego okna kolejno wyświetli nam się napis „hiSt” po którym wyznaczymy wartość naszej histerezy.

przykładowa dobrana wartość

Kolejnym krokiem będzie ustawienia tak zwanych „zdarzeń”, czyli dedykowanych stref czasowych dla których chcemy aby temperatura w pomieszczeniu była naszą docelową temperaturą komfortu.

Procedura: Dla pierwszego dnia wyświetli nam się napis ‘d1’ który zachęca nas do ustawienia temperatury komfortu. Następnie wyświetli nam się na wyświetlaczu „t”, czyli nasza docelowa temperatura komfortu, która będzie naszym pierwszym  wyznaczonym parametrem. Po zaakceptowaniu przechodzimy do wyznaczenia stref czasowych w których będzie aktywowany tryb komfortu. Pierwszym parametrem będzie godzina aktywacji pierwszej okresu zasygnalizowany napisem ‘on1’ na wyświetlaczu, po zaakceptowaniu przechodzimy do wybrania godziny dezaktywacji pierwszej strefy w trybie komfortu (zostaniemy powiadomieni w postaci wyświetlenia napisu ‘off’).

Poniżej zaprezentowano film instruktażowy z powyższą procedurą.

11. Jak mogę ustawić program tygodniowy w sterowniku analogowym?

1. Kasowanie programu tygodniowego

Pamiętaj!!

– Pokrętło ustawione w trybie „AUTO”

– Przycisk wyboru trybu pracy jest ustawiony w pozycji „komfort” („sun”)

Aby skasować program tygodniowy należy 5-krotnie zmienić położenie przełącznika trybu:

Jeśli procedura zostanie prawidłowo wykonana, zostanie to zasygnalizowane miganiem diody sygnalizacyjnej w kolorze pomarańczowym.

2. Programowanie tygodniowe – tworzenie wydarzeń

Wiedza w pigułce:

Domyślna temperatura komfortu jest ustawiona na 19˚C, a temperatura redukcji równa jest 15,5˚C (zgodnie z algorytmem „redukcja” = „komfort” – 3,5˚C)

Możliwość stworzenia 100 wydarzeń, co jest równe 50 strefom komfortu w tygodniu (ponad 7 stref komfortu w ciągu każdego dnia tygodnia)

Zachowaj odstęp czasowy 15 minut między stworzonymi wydarzeniami, ponieważ minimalny czas cyklu (stworzonej strefy komfortu) nie może być krótszy niż 15 minut

W trybie programatora tygodniowym mamy możliwość ustawienia dowolnej temperatury dla trybu komfort oraz redukcji

Tworzenie wydania jest możliwe jedynie w trybie „Auto” (pokrętło maksymalnie obrócone w kierunku prawym)

Poniżej na naszym przykładzie wyjaśnimy zasady programowania sterownika analogowego

Chcielibyśmy ustawić po dwie strefy komfortu dla każdego dnia, gdzie temperatura ustawiona w tym czasie będzie równa 20˚C, natomiast w pozostałym czasie (tzw. „trybie ekonomicznym” lub „trybie redukcji”) temperatura zostanie obniżona do 17˚C.

Program ustawiony od Poniedziałku do Niedzieli

Strefy komfortu (temp. 20˚C):      5:00  –  10:00    oraz   20:00  – 23:00

Tryb ekonomiczny (około 17˚C):   10:00    –   20:00     oraz    23:00    –    5:00

Instrukcja tworzenia programu tygodniowego

Tworzenie stref komfortu polega na zasadzie zapisywania wydarzeń (czytaj początku strefy komfortu – tryb „komfort” i końca strefy komfortu – tryb „redukcja”) w interesującej nas porze dnia. Tzn. jeśli chcemy aby strefa komfortu rozpoczęła się o godzinie 5:00 rano to musimy wykonać procedurę dla trybu „komfort” o godzinie 5:00, natomiast o godzinie 10:00 dopiero możemy wykonać procedurę zakańczającą tą strefę komfortu (analogicznie wykonujemy procedurę tylko w tym przypadku dla trybu „redukcji”).

Procedura: 

Mając ustawione pokrętło w pozycji „Auto” oraz przycisk trybu pracy w trybie „redukcji”

1. Zmień tryb pracy na tryb „komfort”

2. Następnie ustaw interesującą Cię temperaturę komfortu (w naszym przypadku 20˚C) – w przybliżeniu będzie o jeden segment oddalony od pozycji pionowej (pozycja pod diodą sygnalizacyjną, temp. 19˚C)

3. Po ustaleniu diody koloru czerwonego przekręć pokrętło na pozycję „Auto”

Prawidłowo wykonana procedura zostanie zasygnalizowana miganiem diody statusy pracy na kolor pomarańczowy, następnie kiedy dioda zgaśnie parametry zostaną zapisane.

Aktualnie sterownik pracuj z nastawą 20˚C (aktywna strefa komfortu), aż do momentu gdy będziemy chcieli przejść w tryb ekonomiczny i ograniczyć temperaturę w pomieszczeniu.

Chcąc zakończyć naszą strefę komfortu wykonujemy poniższą procedurę.

1. Zmień tryb pracy na tryb „redukcji”

2. Ustaw pokrętło na interesującą Cię temperaturę (w naszym przypadku 17˚C) – tak aby pokrętło znalazło się lewej strony diody sygnalizującej status pracy

3. Po ustaleniu diody koloru zielonego zmień przekręć pokrętło na pozycję „Auto”

Prawidłowo wykonana procedura zostanie zasygnalizowana miganiem diody statusy pracy na kolor pomarańczowy, następnie kiedy dioda zgaśnie parametry zostaną zapisane.

Powyższa procedura zakańcza utworzoną o 5:00 rano strefę komfortu.

Pamiętaj!

Tworzenie wydarzeń nie może być realizowane z częstotliwość mniejszą niż 15 minut odstępu między wydarzeniami. Analogicznie, strefa komfortu nie może być krótsza niż 15 minut. W przypadku gdy użytkownik będzie próbował utworzyć wydarzenie po niepełnych 15 minutach nie zostanie ono zapisane.

Tworzenie drugiej strefy komfortu będzie wykonane w sposób analogiczny.

1. O godzinie 20:00 wykonamy procedurę w trybie „komfort” ustawiając jednocześnie temperaturę na poziomie 20˚C

2. Kolejno o godzinie 23:00 wykonamy procedurę w trybie „redukcji” zamykając wcześniej utworzoną strefę komfortu, jednocześnie podczas wykonywania procedury ustawiając temperaturę w trybie ekonomicznym (w naszym przypadku 17˚C).

Jeśli nie będziemy wprowadzać więcej „zmian” (wydarzeń w ciągu dnia/tygodnia) to programator skopiuje dotychczasowej ustawione strefy komfortu do pozostałych dni tygodnia!

W przypadku gdybyśmy jednak chcieli ustawić inne strefy komfortu dla pozostałych dni tygodnia wystarczy analogicznie jak powyżej wykonać procedury, pamiętając o tworzeniu wydarzeń w odpowiednim dniu i porze dnia.

12. Jak dezaktywować otwarte okno?

I. Procedura dezaktywowania funkcji otwartego okna dla sterownika analogowego:

1. Przycisk trybu pracy ustaw na „tryb REDUKCJA” – ikona księżyca

2. następnie  dwukrotnie obrócić pokrętło analogowe od 5 stopni do 30 stopni.

3. Dioda trzykrotnie zaświeci się na pomarańczowo, w celu poinformowania użytkownika o dezaktywacji funkcji

Cała procedura została zaprezentowana na filmie instruktażowym poniżej.

13. Czy mogę zostawić włączony grzejnik w budynku w którym nie mieszkam (np. na kilka miesięcy)?

Tak, zgodnie z deklaracją producenta (CE) sterownik spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i jako producent nie widzimy przeciwskazań do pracy ciągłej nawet w przypadku gdy domowników nie ma w pomieszczeniu/budynku przez dłuższy okres.

Jednakże, proszę pamiętać, że odpowiadają Państwo za stan instalacji elektrycznej w swoim budynku do której podłączone zostało nasze urządzenie.

ELPE Elektroprodukt (producent olejowych ogrzewaczy elektrycznych) nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny instalacji elektrycznej w Państwa budynku/mieszkaniu.

14. Przyciski nie reagują, czy grzejnik jest sprawny? Tak, ale… (jest włączona funkcja blokady klawiatury)

W przypadku sterowników cyfrowych zachodzi prawdopodobieństwo, że przyciski nie reagują ponieważ została aktywowana funkcja „blokady klawiatury” (funkcja ta ma na celu uniemożliwić manipulację przy parametrach pracy grzejnika osób niepożądanych).

Aby dezaktywować blokadę klawiatury należy wcisnąć trzykrotnie przycisk „NIGHT” (wykonaj w ciągu 0,5 sekundy).

Jeśli sterownik nadal nie będzie wykazywał poprawnej pracy proszę najpierw zrestartować sterownik, a gdy to nie przyniesie rezultatu należy wysłać maila do działu reklamacyjnego opisując powyższy problem (produkcja@elpe.pl).

15. Jak mogę zrestartować sterownik?

I. Procedura resetowania do ustawień fabrycznych sterownika analogowego:

II. Procedura resetowania do ustawień fabrycznych sterownika cyfrowego:

Proszę jednocześnie przytrzymać wciśnięte przyciski „plus” i „minus”, po około  4 sekundach sterownik zostanie zrestartowany do ustawień fabrycznych co zostanie zasygnalizowane w postaci napisu „UF” (na wyświetlaczu segmentowym).

Przytrzymaj wciśnięte przyciski przez co najmniej 4s

16. Jak usunąć parametry zadane (np. ustawione dni tygodnia, temperaturę zadaną, etc.)?

Chcąc usunąć parametry zadana (np. dotyczące wcześniej zaprogramowanego trybu tygodniowego) najszybciej będzie wykonać procedurę powrotu do ustawień fabrycznych – tzw.  zrestartowanie sterownika (zgodnie z powyższym punktem: „Jak mogę zrestartować sterownik?”).

17. Czy są dostępne różne kolory ogrzewaczy?

Przed laty w naszej produkcji realizowaliśmy zamówienia w wielu barwach na specjalne życzenie kontrahentów (dotyczyło to produkcji masowej), jednakże w związku z głównym zainteresowaniem naszych klientów grzejników w barwie białej zdecydowaliśmy ograniczyć kolorystykę do dominującego na rynku koloru dla tego typu urządzeń.

Obecnie produkujemy olejowe grzejniki elektryczne jedynie w barwie białej (RAL9003).

18. Jak długo grzejnik utrzymuję ciepło?

Generalnie, urządzenie tego typu ma za zadanie wygenerować i oddać energię cielną do otoczenia (w celu ogrzania pomieszczenia do temperatury komfortu). Jednak jak można zaobserwować, zaletą zastosowanego oleju mineralnego jest również akumulowanie energii , także po ogrzaniu pomieszczenia i dezaktywowaniu pracy grzałki, grzejnik nadal pozostanie przyjemnie ciepły podtrzymując temperaturę komfortu przez pewien czas (do następnego załączania grzania).

Czas przez jaki grzejnik utrzymuję ciepło (po wyłączeniu) jest silnie uzależniony od pomieszczenia w którym pracuje ( i energochłonności budynku ).

19. Czy grzejnik ogrzeje pomieszczenie o powierzchni…?

Oczywiście, nasze grzejniki jesteśmy w stanie dopasować do każdego pomieszczenia. Aby dobrać odpowiedni model grzejnika proszę przejdź do kalkulatora doboru grzejnika.

20. Dlaczego grzejnik włącza się i wyłącza?

Sterownik grzejnika przede wszystkim dba o nasze bezpieczeństwo oraz komfort cieplny panujący w danym pomieszczeniu. Grzejnik zazwyczaj dezaktywuję pracę grzałki w momencie gdy w pomieszczeniu osiągniemy docelową temperaturę komfortu lub gdy temperatura na powierzchni grzejnika zbliży się do wyższego zakresu (dopuszczonego przez normy). Natomiast kiedy sterownik zarejestruje spadek temperatury w pomieszczeniu natychmiast ponownie aktywuje grzanie.

Więcej szczegółów na temat charakteru pracy sterownika mogą Państwo przeczytać w naszej instrukcji. www.elpe.pl/do-pobrania/

21. Jaka instalacja jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania ogrzewacza?

Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, ponieważ każdy model grzejnika generuję inne obciążenie dla sieci. Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia które będą równolegle pracować z naszym grzejnikiem – tzw. obciążenie całkowite dla naszej instalacji elektrycznej.

Dla przykładu, grzejnik o mocy 2000 W będzie pobierał prąd do 11 A (zgodnie z normą), natomiast grzejnik o mocy 350 W będzie pobierał prąd do 2 A.

22. Czy grzejnik cały czas pobiera prąd?

I tak i nie. Grzejnik pobiera prąd przez cały okres pracy (będąc włączonym/aktywnym), jednakże w przypadku gdy grzanie jest dezaktywowane, sterownik pobiera znikomą ilość prądu dla podtrzymania pracy samej elektroniki (m.in. wyświetlacza, procesora). Z kolei podczas grzania pobiera maksymalną potrzebną do pracy/grzania ilość prądu – proporcjonalnie do dobranej mocy grzałki.

23. Jak dobrać moc paneli fotowoltaicznych przy używaniu grzejników Elpe?

Proszę przejść do zakładki „dobór instalacji fotowoltaicznej”, tam przedstawiliśmy przykłady instalacji dobranych dla zapotrzebowania energetycznego danego budynku (ogrzewanego grzejnikami ELPE).

W przypadku doboru instalacji fotowoltaicznej trzeba zaznaczyć, że wpływa na to wiele istotnych czynników, począwszy od energochłonności bryły budynku, powierzchni użytkowej (ogrzewanej), a kończąc na lokalizacji w której znajduję się Państwa budynek. Posiadamy algorytm który byłby wstanie odpowiedzieć na to pytanie (jaką wielkość instalacji fotowoltaicznej można dobrać dla naszych potrzeb), ale nie ukrywamy że bez wykonania audytu energetycznego budynku jest to przybliżona wartość – ze względu na zmienne które nie zostały uwzględnione oraz rzeczywistą weryfikację energochłonności bryły budynku (stąd audyt energetyczny jest niezbędny)

24. Jak zareklamować grzejnik?

W momencie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy ogrzewacza proszę w pierwszej kolejności o kontakt mailowy z naszym działem reklamacyjnym (reklamacje@elpe.pl). W treści maila prosimy opisać  nieprawidłowości, którą Państwo zaobserwowali oraz proszę podać dane kontaktowe w celu ewentualnej porady telefonicznej  (w przypadku nieszkodliwych przyczyn i potencjalną możliwością zdalnego rozwiązania problemu).

Zgłoś reklamację

25. W jaki sposób prawidłowo załączyć grzejnik do pracy?

Przenosząc grzejnik do pomieszczenia które chcielibyśmy ogrzać, stawiamy je w docelowym miejscu pracy. Jednakże zanim włączymy grzejnik oraz ustawimy docelowe parametry komfortu, pozwólmy aby grzejnik zaadaptował się do temperatury pomieszczenia w którym będzie pracował. Powyższe zalecenie ma na celu uniknięcia negatywnego wpływu zmian temperatur dla elektroniki, dlatego najlepiej zostawić grzejnik w pomieszczeniu tak aby w przedziale 30 minut urządzenie mogło się zaaklimatyzować do temperatury pomieszczenia.

26. Czym tak właściwie jest ta histereza?

Histereza to wartość o jaką zostanie obniżona ustalona temperatura komfortu.

Domyślnie, wartość ta jest z góry ustalona i wynosi 0.2˚C, tzn. że w momencie gdy ustalimy temperaturę komfortu na 20˚C oraz zaobserwujemy że w pomieszczeniu temperatura spadnie do 19.8˚C, to sterownik ponownie załączy prace grzałki, tak aby wrócić do temperatury ustalonej w pomieszczeniu. Proszę jedynie pamiętać, że istnieje takie zjawisko jak „minimalny czas postoju/rozłączenia grzałki” który wpływa na okres trwania cykli pracy. Poniżej, na wykresie zaprezentowaliśmy zasadę działania cyklów pracy.

Jak widać na powyższym wykresie, w momencie gdy temperatura spadnie o 0.2˚C sterownik załączy ponownie grzanie*, natomiast trzeba mieć na uwadze że w momencie gdy osiągniemy temperaturę komfortu (powyższy przykład 20˚C) grzałka jest rozłączana, ale grzejnik nadal oddaje energie cieplną podnosząc temperaturę zmierzoną – temperaturę otoczenia na wyświetlaczu.

Drugi przypadek występowania histerezy jest w trybie pracy automatycznej. Podczas konfigurowania programu tygodniowego na wyświetlaczu pojawia się napis ‘hiSt’, który mówi nam o histerezie dla naszego programu tygodniowego. W tym przypadku wartość ta jest przez nas ustalana (dowolna w zakresie wartości od 0 do 5˚C). W zależności od dobranej histerezy wartość ta zostanie obniżona od ustalonej temperatury komfortu. Temperatura obniżona jest w momencie aktywności trybu ekonomicznego.

27. Zanik zasilania a zegar sterownika cyfrowego

Brak zasilania sieciowego może spowodować opóźnienia w zegarze sterownika.

Dlaczego?

W momencie utraty zasilania sieciowego lub spadków częstotliwości napięcia sieciowego zegar jest narażony na zjawisko rozkalibrowania, ponieważ bazuje na częstotliwości napięcia sieciowego

Jak w przypadku pewnych urządzeń AGD (np. kuchenki i piekarniki) sterownik jest narażony na drastyczne wahania temperaturowe (w tym również wysoką temperaturę pracy). Ze względu na niekorzystny wpływ wysokich temperatur na elektronikę oraz zachowanie stabilności pracy zegara, za wzorzec wyliczający obecny czas została wykorzystana częstotliwość napięcia sieciowego.

W przypadku sterowników cyfrowych grzejników ELPE dodatkowo zastosowaliśmy układ zasilania awaryjnego w postaci baterii podtrzymującej parametry pracy – zapisane w pamięci (ustawienia tygodniówki, histerezy, załączenie funkcji otwartego okna, funkcji adaptacyjnej, funkcji SAFE/CHILD oraz ustawienia zegara). Jednakże bateria podtrzymująca powyższe parametry pracy jest mało stabilnym źródłem zasilania dla pracy samego zegara, dlatego mogą pojawić się opóźnienia w aktualnych wskazaniach zegara. Po każdej przerwie w dostępie zasilania lub przy każdym załączaniu trybu tygodniowego (trybu automatycznego) proszę zweryfikować aktualne nastawy zegara, a jeśli będzie potrzeba to należy ponownie skalibrować.

28. Zanik zasilania a zapamiętane parametry pracy w sterowniku cyfrowym

W wyniku braku zasilania spowodowanego np. awariami lub pracami serwisowymi realizowanymi przez dostawców energii elektrycznej, sterownik cyfrowy przy pomocy awaryjnego układu zasilania zapamiętuje parametry pracy takie jak: ustawiony programator tygodniowy, histereza, aktywność funkcji SAFE/CHILD, załączenie funkcji otwartego okna oraz funkcji adaptacyjnej.

Przypadek powyższy również dotyczy scenariusza w którym ręcznie przełączamy wyłącznik elektryczny sterownika z pozycji ” I ” na ” 0 „, ponieważ jest to jednoznaczne z odłączeniem grzejnika od głównego źródła zasilania.

Proszę jednak pamiętać, że bateria podtrzymująca powyższe parametry pracy jest mało stabilnym źródłem zasilania dla pracy samego zegara, dlatego mogą pojawić się opóźnienia w aktualnych wskazaniach zegara. Po każdej przerwie w dostępie zasilania lub przy każdym załączaniu trybu tygodniowego (trybu automatycznego) proszę zweryfikować aktualne nastawy zegara, a jeśli będzie potrzeba to należy ponownie skalibrować.

29. Czy można stosować inteligentne gniazdo do zdalnego sterowania ogrzewaczami elektrycznymi firmy ELPE?

W związku z tym,  że nie przeprowadziliśmy badań dla  inteligentnych gniazd sterujących pracą naszymi grzejnikami, nie rekomendujemy takiego stosowania.

Ponadto, w przypadku sterowników z wyświetlaczem cyfrowym dochodzi pewne zagrożenie w postaci rozkalibrowania oraz nieprawidłowej pracy sterownika spowodowanych częstym “zanikiem” prądu (odłączeniem zasilania przez inteligentne gniazdo). Algorytm wyliczania temperatury otoczenia potrzebuję czasu aby wykonać pomiary i na podstawie danych zebranych w czasie w naszym środowisku pracy wyliczy przybliżoną wartość temperatury, a w przypadku stosowania inteligentnego gniazda moglibyśmy zaburzyć jego pracę i nieodwracalnie spowodować rozkalibrowanie układu pomiarowego.